مقاله بررسي اثرات ضد باکتريايي جلبک هاي دريايي Laurencia snyderiae و Sargassum angustifolium عليه پاتوژن هاي انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد باکتريايي جلبک هاي دريايي Laurencia snyderiae و Sargassum angustifolium عليه پاتوژن هاي انساني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Laurencia snyderiae ،Sargassum angustifolium
مقاله خواص ضد باکتريايي
مقاله MIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشش بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: افشارنسب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: دشتيان نسب عقيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه استفاده گسترده از آنتي بيوتيک ها باعث به وجود آمدن سويه هاي مقاوم ميکروارگانيسم ها و افزايش روزافزون مقاومت آنتي بيوتيکي در سراسر جهان شده است. از اين رو تحقيقات در رابطه با عوامل ضد ميکروبي جديد که به طور طبيعي توليد مي شوند، براي دستيابي به منابع نوين دارويي از اهميت فراواني برخوردار است. بر اساس پژوهش هاي انجام شده برخي از جلبک هاي پرسلولي داراي خواص ضد باکتريايي و ضد قارچي قابل ملاحظه اي مي باشند.
مواد و روش ها: در اين پژوهش اثرات ضد باکتريايي عصاره هاي آلي جلبک هاي پرسلولي لرنسيا اسينيدريا و «سارگاسوم انگوسيتينيوم» جمع آوري شده از سواحل بندر بوشهر روي ۳ سويه باکتريايي گرم مثبت به نام هاي «استوپتوکوکوس موتانس»، «استوپتوکوکوس ساليواريس»، «استوپتوکوکوس سانگويسس»، و ۴ سويه باکتريايي گرم منفي به نام هاي «سالمونلاتيفي»، «پروتئوس وولگاريس»، «شيگلا فلکسينو» و «ميکروکوکوس لوتئوس» مورد آزمايش قرار گرفت. عصاره گيري به روش غوطه وري انجام شد و عصاره هاي متانولي و کلروفرمي به دست آمدند. اثرات ضد باکتريايي عصاره هاي نهايي به دو روش انتشار در آگار به وسيله ديسک و روش رقت هاي متوالي در لوله جهت تعيين حداقل غلظت بازدارنده (MIC) بررسي شد.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، جلبک هاي اين پژوهش بيشترين تاثير ضد باکتريايي را عليه باکتري گرم منفي S.typhi نشان داده اند و باکتري گرم منفي M.luteus بيشترين مقاوت را نسبت به عصاره هاي آلي جلبک هاي اين آزمون از خود نشان داده است.
نتيجه گيري: جلبک قرمز L.snyderiae نسبت به جلبک قهوه اي S.angustifolium از اثرات ضد باکتريايي قوي تري برخوردار است.