مقاله بررسي اثرات ضد باکتريايي عصاره آبي گياه شبدر ترشک و مقايسه اثر آن با آنتي بيوتيک هاي متداول در درمان عفونت هاي ناشي از استافيلوکوک اورئوس و اشرشياکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد باکتريايي عصاره آبي گياه شبدر ترشک و مقايسه اثر آن با آنتي بيوتيک هاي متداول در درمان عفونت هاي ناشي از استافيلوکوک اورئوس و اشرشياکلي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر ترشک
مقاله ضدباکتريايي
مقاله استافيلوکوک اورئوس
مقاله اشريشاکلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هيام
جناب آقای / سرکار خانم: هندالي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: پريشاني فروشاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قزلباش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عامري عبدالغني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استافيلوکوک اورئوس و اشريشاکلي از مهم ترين عوامل عفونت زا براي انسان هستند از طرفي با افزايش مقاومت باکتري ها نسبت به داروهاي شيميايي و عوارض جانبي کم گياهان دارويي، امروزه گياهان دارويي مورد توجه قرار گرفتند.
هدف: در اين تحقيق اثر ضدباکتريايي عصاره آبي گياه شبدر ترشک  از خانواده اکساليداسه بر روي سويه هاي استافيلوکوک اورئوس و اشريشاکلي ارزيابي شد.
روش بررسي: در اين بررسي از روش انتشار ديسک به خاطر سهولت، صحت و سرعت عمل استفاده شد. پس از تهيه عصاره آبي، اثر ضد باکتري در غلظت هاي ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد (۵۰ml) بررسي شد. سپس نتايج به دست آمده با اثر ديسک هاي آنتي بيوتيکي متداول در درمان عفونت هاي ناشي از اين باکتري ها مقايسه شد.
نتايج: بررسي ها نشان داد که ميانگين قطر هاله هاي ايجاد شده توسط گياه شبدر ترشک بيشتر از آنتي بيوتيک هاي داروهاي شيميايي بود. از طرفي با افزايش غلظت عصاره از ۵ تا ۲۰ درصد ميانگين قطر هاله ايجاد شده توسط عصاره افزايش پيدا کرد.
نتيجه گيري: نتيجه نهايي اين تحقيق نشان مي دهد که در تمامي بين قطر هاله عدم رشد و غلظت عصاره رابطه مستقيمي وجود داشته است. بدين معني که با افزايش غلظت يا به عبارت ديگر با افزايش ماده موثره اثر ضد باکتري بيشتر مي شود.