مقاله بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره تام بخش هاي هوايي گياه کنگر (.Gundelia tournefortii L) در موش نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد دردي و ضد التهابي عصاره تام بخش هاي هوايي گياه کنگر (.Gundelia tournefortii L) در موش نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره کنگر
مقاله ضد دردي
مقاله ضد التهابي
مقاله موش نر نژاد NMRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: امين غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمدي محسن موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گياه کنگر (Gundelia tournefortii L.) به طور سنتي براي تخفيف درد و التهاب به کار مي رود. اين پژوهش به منظور ارزيابي اثر ضد دردي و ضد التهابي اين گياه انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي از موش کوچک نر نژاد NMRI استفاده شد. پس از تعيين ميزان دوز کشنده عصاره تام گياه کنگر LD50))، عصاره در دوزهاي مختلف به صورت داخل صفاقي به موش ها تزريق شد و سپس اثر ضد دردي و ضد التهابي آن با استفاده از تست هاي فرمالين و گزيلن تعيين گرديد. داده ها به کمک آزمون هاي آماري تحليل واريانس يک طرفه و توکي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميزان LD50 عصاره در پژوهش حاضر، ۶٫۲۸ گرم بر کيلوگرم وزن حيوان به دست آمد. نتايج نشان داد که عصاره تام گياه کنگر در دوزهاي ۰٫۳، ۰٫۶، ۱٫۲ و ۲٫۴ گرم بر کيلوگرم قادر به ايجاد اثرات مشخص ضد دردي و ضد التهابي در مقايسه با گروه شاهد بود. بيشترين تاثير در دوز  2.4 g/kg مشاهده شد (P<0.01).
نتيجه گيري: عصاره کنگر يک داروي ضد درد و التهاب است و ممکن است بتواند جايگزين مناسبي براي داروهاي شيميايي باشد.