مقاله بررسي اثرات ضد ميکروبي عصاره پياز و زنجبيل بر روي باکتري ها و قارچ کانديدا آلبيکانس جدا شده از نمونه هاي ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراري-تناسلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد ميکروبي عصاره پياز و زنجبيل بر روي باکتري ها و قارچ کانديدا آلبيکانس جدا شده از نمونه هاي ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراري-تناسلي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشيا کلي
مقاله استافيلوکوک اورئوس
مقاله پياز
مقاله پسودوموناس آئروژينوزا
مقاله زنجبيل
مقاله کانديداآلبيکنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي خاصيت ضد باکتري عصاره خام، آبي و الکلي پياز و زنجبيل در برابر استافيلوکوکوس اورئوس، پسودوموناس ائروژينوزا، اشرشياکلي و کانديدا آلبيکانس (چهار ميکروارگانيسم عامل عفونت هاي دستگاه ادراري تناسلي) جدا شده از ادرار انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي ابتدا ارگانيسم هاي مورد نظر از نمونه هاي ادرار افراد مبتلا به عفونت هاي مجاري ادراري-تناسلي جدا و کشت خالصي تهيه گرديد. همچنين عصاره هاي خام، الکلي، آب سرد و آب گرم از پياز و زنجبيل تهيه شد و سپس آزمايش بررسي اثرات اين عصاره ها بر روي ارگانيزم ها با استفاده از روش Disk diffusion مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که عصاره الکلي زنجبيل نسبت به بقيه عصاره ها بطور وسيع تري از رشد ارگانيسم هاي مورد آزمايش ممانعت مي کند. پسودوموناس ائروژينوزا نسبت به ساير ارگانيسم ها، حساسيت بيشتري به عصاره پياز و زنجبيل نشان داد. فعاليت آنتي باکتريال دو گياه بر روي باکتري هاي گرم منفي بوده و بر باکتري گرم مثبت تاثيري نداشتند. عصاره هاي زنجبيل اثر بازدارنده مشخصي را نسبت به عصاره پياز روي ارگانيسم هاي مورد آزمايش ايجاد کرد.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان داد که زنجبيل بخاطر اثر ضد باکتريايي و خاصيت بازدارندگي بيشتر نسبت به پياز مي تواند در طب سنتي عليه ميکروارگانيسم هاي مورد آزمايش کاربرد وسيع تري داشته باشد.