مقاله بررسي اثرات عصاره آبي ـ الکلي دانه گياه اسپند بر سطوح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز ـ تيروئيد در موش هاي صحرايي نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات عصاره آبي ـ الکلي دانه گياه اسپند بر سطوح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز ـ تيروئيد در موش هاي صحرايي نر بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون محرک تيروئيد
مقاله تيروکسين
مقاله تري يدوتيرونين
مقاله اسپند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي امينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گياه اسپند با نام علمي پگونوم هارمالا از خانواده زيگوفيلاسه با داشتن ترکيباتي نظير؛ آلکالوئيدها، ساپونين، استروئيد و ليگان در طب سنتي به عنوان دارويي که داراي فعاليت هاي ضدباکتريايي، ضدقارچي، ضدتوموري، بازدارنده آنزيم مونوآمينواکسيداز، محرک سيستم عصبي و تعديل کننده فعاليت هاي آندو کربني مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير عصاره دانه گياه اسپند بر سطوح پلاسمايي هورمون هاي محور هيپوفيز ـ تيروئيد بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج بر روي ۵۰ سرموش صحرايي نر بالغ ن‍ژاد ويستار با وزن تقريبي ۲۶۰-۳۲۰ گرم انجام شد. در اين مطالعه حيوانات به ۵ گروه، شامل؛ گروه هاي کنترل، شاهد و ۳ گروه تجربي تقسيم شدند. گروه کنترل تحت هيچ تيمار خاصي قرار نگرفت، گروه شاهد به مدت ۱۷ روز و روزانه به ميزان ۱ سي سي آب مقطر به صورت خوراکي دريافت کرد و گروه هاي تجربي نيز به مدت ۱۷ روز و روزانه به ترتيب۹۰ ، ۱۸۰ و ۲۷۰ ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره دانه گياه اسپند را به صورت خوراکي دريافت داشتند. در روز هجدهم پس از خون گيري از حيوانات با روش راديو ايمونواسي سطوح پلاسمايي هورمون هاي محرک تيروئيد، تيروکسين و تري يدوتيرونين اندازه گيري شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPPS و آزمون آماري آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد عصاره دانه گياه اسپند در دوزهاي حداقل و حداکثر سطوح پلاسمايي هورمون محرک تيروئيد و در دوزهاي متوسط و حداکثر سطوح پلاسمايي هورمون هاي تيروکسين و تري يدوتيرونين را به طور معني داري کاهش مي دهد (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش بيانگر آن است که از عصاره دانه گياه اسپند مي توان پس از انجام تحقيقات تکميلي در درمان پرکاري تيروئيد استفاده نمود.