مقاله بررسي اثرات عصاره برگ گياه پنج انگشت بر غلظت سرمي تري گليسريد و كلسترول رت نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۲۰ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات عصاره برگ گياه پنج انگشت بر غلظت سرمي تري گليسريد و كلسترول رت نر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسكلروزيس
مقاله تري گليسريد
مقاله كلسترول
مقاله گياه پنج انگشت
مقاله متابوليسم ليپيدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهره بر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بهاالديني امين‌ اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهره بر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان فرد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي مطلق محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهره بر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) يك گياه دارويي شناخته شده از قرنها پيش است. اخيرا تركيباتي را در عصاره گياه پنج انگشت يافته اند كه بعضي خواص آنتي اكسيداني و بعضي اثرات هورموني دارند. به اين منظور، مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر ترکيبات عصاره برگي اين گياه بر روي ميزان غلظت سرمي چربيهاي خون انجام گرفت.
مواد و روش ها: مدت يك ماه تجويز عصاره برگ گياه پنج انگشت با دوزهاي ۲۰ و ۴۰ ميليگرم به گروههاي آزمايش و ۲ ميلي ليتر آب مقطر به گروه شاهد از رت هاي نر بالغ از نژاد چارلز ريور با وزن تقريبي ۲۱۰ تا ۲۵۰ گرم صورت گرفت. با خون گيري از قلب موشها، غلظت تري گليسريد و كلسترول سرمي نمونه ها با روش آنزيماتيك اندازه گيري شد. داده ها با روش آناليز واريانس يک طرفه و تست تعقيبي توکي در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه تجويز دهاني عصاره برگ گياه پنج انگشت به موشهاي صحرايي نر بر غلظت كلسترول سرمي در مقايسه سه گروه با همديگر و هم چنين بر غلظت تري گليسريد سرمي در دو گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد تفاوت معني داري نداشته اند. در حاليكه غلظت سرمي تري گليسريد در گروه آزمايش ۲ (دوز بالا) نسبت به گروه آزمايش ۱ (دوز پايين) افزايش معني داري داشته است.
نتيجه گيري: در مطالعات پيشين تركيبات شيميايي مشابه با هورمونهاي استروئيدي مانند فيتواستروژن ها و اكدي استروئيدها را از گياه پنج انگشت جدا كرده اند كه توانايي اتصال به گيرنده هاي استروژني را دارند، نتيجه گيري مي شود كه اين تركيبات با يك مكانيسم وابسته به دوز مرتبط با اين گيرنده ها بر متابوليسم ليپيدها اثر گذاشته اند. بعلاوه وجود تركيبات آنتي اكسيدان مانند فلاوونوئيدها و ايريدوئيدها در نرمال سازي ميزان ليپيدها مفيد بوده اند و تركيباتي كه به گيرنده هاي هيپوتالاموس و هيپوفيز قدامي متصل مي شوند در اين گياه دارويي با يك مكانيسم اندوكريني بر سطح سرمي ليپيدها اثر تنظييمي و تعديلي داشته اند بطوري كه در گروههاي آزمايش نسبت به گروه شاهد تفاوت معني داري نشان نداده اند.