مقاله بررسي اثرات عصاره گياهان سنبل الطيب، مرزه و نعناع بر علایم ناشي از قطع مرفين در موش کوچک آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۴۲ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات عصاره گياهان سنبل الطيب، مرزه و نعناع بر علایم ناشي از قطع مرفين در موش کوچک آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنبل الطيب
مقاله مرزه
مقاله نعناع
مقاله سندرم قطع مرفين
مقاله نالوکسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادي‌ گرجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در مطالعات گذشته اثرات ضد دردي، ضد التهابي، آرام بخشي و شل کننده عضلات صاف گونه هاي گياهي سنبل الطيب، مرزه و نعناع نشان داده است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات عصاره اين گياهان بر علايم ناشي از قطع مرفين بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ا ز ۱۱۲ سر موش سوري نر با نژاد آلبينو به وزن ۳۰-۲۵ گرم استفاده شد. براي معتاد کردن حيوانات از روش مارشال استفاده شد. به گروه هاي آزمايش سه دوز عصاره آبي سنبل الطيب (۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) و ۴ دوز عصاره آبي مرزه (۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) و ۴ دوز عصاره هيدروالکلي نعناع (۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) و به گروه کنترل سالين به صورت داخل صفاقي تزريق شد. براي ايجاد علايم قطع مرفين، نالوکسان با دوز ۲ ميلي گرم بر کيلوگرم تزريق و علايم قطع مرفين شامل تعداد پريدن و وزن مدفوع به مدت ۳۰ دقيقه بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که عصاره سنبل الطيب و مرزه به ترتيب در دوز ۲۵ و ۲۰۰ ميلي گرم و نعناع در تمامي دوزها موجب کاهش معني دار تعداد پرش و نيز سنبل الطيب در دوزهاي ۱۰۰ و ۵۰ ميلي گرم و مرزه و نعناع در تمامي دوزها موجب کاهش دفع مدفوع ۳۰ دقيقه بعد از تزريق نالوکسان شد(p<0.05) .
نتيجه گيري: يافته هاي فوق نشان مي دهد که عصاره سنبل الطيب و مرزه (به صورت وابسته به دوز) و نيز نعناع احتمالا نقش مهمي در کاهش علايم قطع مرفين دارند.