مقاله بررسي اثرات غني سازي کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوي پروتئين خام، فيبر خام کاه غني شده و فراسنجه هاي خوني بره هاي نر پرواري نژاد دالاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۳۳ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات غني سازي کاه گندم با استفاده از اوره و ملاس بر محتوي پروتئين خام، فيبر خام کاه غني شده و فراسنجه هاي خوني بره هاي نر پرواري نژاد دالاق
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوره
مقاله بره هاي دالاق
مقاله کاه گندم
مقاله ملاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي خواني بازه حوض جواد
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تربتي نژاد نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، بررسي اثرات غني سازي کاه گندم با اوره و ملاس بر کيفيت کاه و همچنين پژوهش در مورد به کارگيري درصدهاي مختلف کاه آمونياکي در جيره بره هاي نر دالاق مي باشد. در اين پژوهش کاه گندم آمونياکي به ميزان ۰، ۹، ۱۸ و ۲۷ درصد جايگزين کاه گندم معمولي در جيره بره هاي پرواري گرديد. ۲۴ عدد بره نر دالاق در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴ تيمار و ۶ تکرار به کار گرفته شدند. طول دوره آزمايش ۸۴ روز بود. پروتئين خام و فيبر خام مواد خوراکي اندازه گيري شد. خون گيري در ابتدا و انتهاي دوره آزمايش از سياهرگ گردني انجام شد. آمونياکي شدن کاه گندم با اوره سبب افزايش محتواي پروتئين خام از ۳٫۴ به ۷٫۵ درصد و کاهش مقدار الياف نامحلول در شوينده خنثي از ۷۰٫۰۲ به ۶۱٫۲ درصد و الياف نامحلول در شوينده اسيدي از ۴۷٫۴ به ۴۱٫۴ درصد گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد که تيمارهاي مختلف تاثير معني داري برروي گلوکز خون بره ها در هيچ يک از دوره هاي نمونه گيري نداشته است. غلظت اوره سرم خون در ابتداي دوره آزمايش به ترتيب براي هر يک از تيمارها ۱۸٫۹، ۲۸٫۸، ۲۳٫۰۷ و ۲۶٫۱ تعيين شد که تمام تيمارها نسبت به شاهد افزايش معني داري را نشان دادند. اما ميانگين داده هاي اوره در انتهاي دوره آزمايش بين هيچ يک از تيمارها معني دار نبود. بنابراين کاه گندم غني شده با اوره و ملاس اثر نامطلوبي بر فراسنجه هاي خوني شامل گلوکز و اوره ندارد و از سوي ديگر مي تواند ازت بيشتري را براي دام فراهم نمايد.