مقاله بررسي اثرات ماست پروبيوتيک در کنترل علايم باليني سندرم روده تحريک پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۴ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ماست پروبيوتيک در کنترل علايم باليني سندرم روده تحريک پذير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفخ شکم
مقاله سندرم روده تحريک پذير
مقاله ماست پروبيوتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرضي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: انتشاري مقدم افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانبد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: تذكري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزارحيمي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سندرم روده تحريک پذير Irritable Bowel Syndrome (IBS) نوعي اختلال عملکردي روده اي است که شيوع بالايي در کليه کشورهاي دنيا و از جمله ايران دارد. با توجه به عدم وجود درمان موثر و مزمن بودن بيماري که معمولا با تشويش و اضطراب بيماران و درمانده شدن پزشک معالج همراه است، پيدا کردن راه حل درماني موثرتري که بتواند علايم بيماران از جمله درد شکم و تغييرات اجابت مزاج را کنترل نمايد، ضروري به نظر مي رسد. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ماست پروبيوتيک در کنترل علايم بيماري IBS مي باشد.
روش کار: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور، ۶۰ بيمار که بر اساس معيارهاي RomeII با تشخيص IBS به درمانگاه گوارش مرکز آموزشي درماني امام خميني مراجعه کرده بودند، به طور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شده و به مدت چهار هفته تحت درمان با ماست پروبيوتيک (۳۱ بيمار) و ماست معمولي (۲۹ بيمار) که توسط کارخانه کدبندي شده بود قرار گرفتند. قبل از شروع درمان، در آخر هفته دوم و چهارم درمان و نيز دو هفته بعد از اتمام درمان از نظر بهبود در علايم بررسي شدند و اطلاعات وارد پرسشنامه گرديد و سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل و کاي دو توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ تجزيه و تحليل شد. نتايج دو گروه مداخله و کنترل با يکديگر مقايسه شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد ۳۶ نفر (۶۰%) از بيماران زن و ۲۴ نفر (۴۰%) مرد بودند. ميانگين سني افراد شرکت کننده ۹±۳۴٫۱ سال بود و دو گروه مداخله و کنترل تفاوت آماري معني دار نداشتند. از نظر مدت، زمان شروع بيماري در دو گروه تقريبا مشابه بود. ميانگين زماني شروع علايم در گروه مداخله ۵٫۱±۵٫۷ و در گروه كنترل ۴٫۹±۶٫۵ سال بود. بعد از مداخله علايم باليني در دو گروه مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که در گروه مداخله شدت درد و نفخ کاهش يافته است که اين کاهش از نظر آماري معني دار بود (p<0.05)، ليکن مصرف ماست پروبيوتيک تاثيري در علايم باليني از جمله سوزش سردل، تهوع، دفعات اجابت مزاج و قوام مدفوع نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: افزودن ماست پروبيوتيک به رژيم غذايي بيماران مي تواند در بهبودي علايم IBS خصوصا درد و نفخ شکم موثر واقع گردد. با در نظر گرفتن شيوع بالاي IBS و نبود درمان هاي موثر، ارايه روش درماني که حتي باعث بهبودي جزيي در علايم بيماري شود، دستاورد مهمي محسوب مي شود.