مقاله بررسي اثرات متقارن و نامتقارن شوک هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي و خدمات ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات متقارن و نامتقارن شوک هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي و خدمات ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات نفتي
مقاله رگرسيون خطي غلتان
مقاله الگوي خود بازگشت برداري
مقاله اثرات متقارن
مقاله اثرات نامتقارن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرين بخش ماسوله شمس اله
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي بيات مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي رابطه بين صادرات نفتي و بخش کشاورزي به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غيرقابل تجارت، مي پردازد. اثر شوک هاي نفتي به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکيک است. براي بررسي اثرات متقارن، از رگرسيون خطي غلتان استفاده شده و رهيافت اثرات نامتقارن از طريق تفکيک شوک هاي مثبت و منفي صادرات نفت به سه روش خالص، مقياس و نامتقارن، با به کارگيري يک الگوي خودبازگشت برداري  (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرايب رگرسيون غلتان، ضرايب خدمات و صادرات نفتي حرکات مشابهي را نشان مي دهند. در حالي که ضريب متغير کشاورزي تقريبا در طول دوره در خلاف جهت ضريب صادرات نفتي حرکت مي کند. اين حرکات مي تواند نشان دهنده وجود بيماري هلندي باشد.
به منظور بررسي دقيق تر، با استفاده از روش غيرخطي، شوک هاي مثبت و منفي تفکيک و به آزمون وجود بيماري هلندي پرداخته مي شود. نتايج حاصل از تخمين الگوي VAR، باتوجه به واکنش هاي نامتقارن بخش هاي کشاورزي و خدمات نسبت به تغييرات صادرات نفتي، وجود بيماري هلندي در ايران را مورد تاييد قرار مي دهد.