مقاله بررسي اثرات متيل جيوه بر خصوصيات بيوانرژتيک فيل ماهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات متيل جيوه بر خصوصيات بيوانرژتيک فيل ماهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متيل جيوه
مقاله ميزان مصرف غذا
مقاله نرخ رشد ويژه
مقاله فيل ماهي
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در پاييز سال ۱۳۸۵ در كارگاه تكثير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني گرگان با هدف بررسي اثرات جيوه آلي بر فاكتورهاي بيوانرژتيك (بقا، رشد، نرخ مصرف غذا، نرخ رشد ويژه و ضريب تبديل خالص) فيل ماهي انجام پذيرفت. به اين منظور بچه فيل ماهيان جوان با ميانگين وزني ۴±۸۶ گرم با چهار نوع جيره غذايي حاوي متيل جيوه در چهار گروه تيماري با چهار تکرار شامل: ۱- گروه شاهد با ۰۴/۰، ۲- گروه غلظت پايين با ۷۶۶/۰، ۳- گروه غلظت متوسط با ۸/۷، ۴- گروه غلظت بالا با ۲۲/۱۶ ميلي گرم در کيلوگرم طي ۷۰ روز تحت تيمار قرار گرفتند. پس از ۴۲ روز کليه بچه فيل ماهي هاي مربوط به گروه تيمار با غلظت بالاي متيل جيوه تلف شدند. نتايج نشان داد که هيچ اختلاف معني داري (p>0.05) در نرخ مصرف غذا بين گروه هاي تيماري طي ۷۰ روز وجود نداشت. هم چنين مقايسه نرخ رشد در طي ۳۵ روز اول بين بچه فيل ماهيان گروه تيمار با غلظت بالا و در طي ۳۵ روز دوم بين بچه فيل ماهيان گروه تيمار با غلظت متوسط با گروه شاهد کاهش معني داري (p<0.05) را نشان داد. بررسي نرخ رشد ويژه نيز کاهش معني داري (p<0.05) را بين گروه تيمار با غلظت بالا در طي ۳۵ روز اول و گروه تيمار با غلظت متوسط در طي ۳۵ روز دوم نسبت به گروه شاهد نشان داد.