مقاله بررسي اثرات مزمن فلز روي (کلريد روي) بر بافت هاي کبد، کليـه و طحال در موش صحرايي نر (RAT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات مزمن فلز روي (کلريد روي) بر بافت هاي کبد، کليـه و طحال در موش صحرايي نر (RAT)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله کلريد روي
مقاله کبد
مقاله کليه
مقاله طحال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوارض ناشي از مسموميت با فلز روي دربرخي گزارش ها اشاره شده است. از جمله اين عوارض فيبروز ريه متعاقب استنشاق روي است. گزارشاتي وجود دارد که روي موجب بسته شدن مجاري غدد چربي(Sebaceous glands) همچنين موجب اگزما و تاول در پوست مي گردد، کلريد روي موجب زخم هاي پوستي مي شود. هدف اين پژوهش بررسي اثرات مزمن فلز روي بر بافت هاي کبد، کليه وطحال در موش صحرايي نربالغ است.
مواد وروش ها: در اين تحقيق موش هاي صحرايي نر(Rat) از نژاد Wistar مورد تجربه قرار گرفته اند. محلول کلريد روي ZnCl2)) به مدت سي روز (يک روز در ميان) به صورت درون صفاقي به مقدار ۱۰mg/kg محلول در ml 0.5سرم فيزيولوژي به گروه تجربي تزريق گرديد. به گروه کنترل در همين مدت ml 0.5 سرم فيزيولوژي تزريق شد. جهت بررسي هاي هيستوپاتولوژي بعد از بيهوشي موش ها و کالبد شکافي آنها، کبد، کليه و طحال آن ها برداشته شده و در فرمالدئيد ۱۰% تثبيت شده و با روش هماتوکسلن وائوزين رنگ آميزي شدند.
نتايج و يافته ها: نتايج نشان مي دهد تغييرات وزن حيوانات در بين دو گروه معني دار نيست اما تفاوت وزن کبد در گروه تجربي نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري دارد ( .(P<0.01درصورتيکه تفاوت وزن کليه و طحال بين دوگروه تجربي وکنترل معني دار نيست. مطالعات ميکروسکوپي نشان مي دهد، درکبد مختصري Fatty Change در هپاتوسيت ها ديده مي شود. تغييرات هيستوپاتولوژيک در کليه و طحال خيلي چشمگير نيست. فيبروز مختصري درپالپ سفيد وجود دارد، اکثر اين تغييرات دراثر عامل ثانويه يعني تزريق کلريدروي ظاهر شده اند، برگشت پذير هستند.
بحث: فلز روي موجب کاهش وزن کبد ميشود ولي تغييرات ميکروسکوپي و هيستوپاتولوژيک قابل توجهي درآن بوجود نمي آورد، تغييرات حاصل از روي در کليه و طحال نيز اندک است.
نتيجه گيري: گرچه به نظر مي رسد اکثر تغييرات در اثر فلز روي بر روي کبد، کليه و طحال برگشت پذير باشند ولي براي احصول اطمينان احتياج به پژوهش هاي تکميلي است.