مقاله بررسي اثرات مس و کادميوم بر پارامترهاي حرکتي اسپرم ماهي سفيد Rutilus frisii kutum درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات مس و کادميوم بر پارامترهاي حرکتي اسپرم ماهي سفيد Rutilus frisii kutum درياي خزر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد
مقاله اسپرماتوزوآ
مقاله تحرک اسپرم
مقاله مس و کادميوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فداكارماسوله فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرواقفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحرک اسپرم يکي از شاخص هاي اساسي در اندازه گيري کيفيت اسپرم ماهيان بشمار مي آيد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثيرپذيري و حساسيت اسپرماتوزوآي ماهي سفيد پس از رها شدن به محيط آبي در مواجهه با فلزات سنگين مس و کادميوم، صورت گرفته است. اسپرماتوزوآي ۴ ماهي مولد نر تحت تماس با غلظت هاي ۰٫۰۱، ۰٫۱، ۱،۱۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر کلريد مس و کلريد کادميوم قرار گرفته و پارامترهاي طول دوره تحرک و درصد اسپرماتوزوآي متحرک در مقايسه با گروه شاهد (آب مقطر (غلظت صفر)، مورد مقايسه قرار گرفتند. با افزايش غلظت آلاينده ها، پارامترهاي حرکتي اسپرماتوزوئيدها به صورت معني داري کاهش يافته، در غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر تحرکي مشاهده نشده و اسپرماتوزوئيدها کاملا از حرکت باز ايستادند. با گذشت زمان، هرچه از درصد اسپرم هاي متحرک کاسته مي شود ميزان حساسيت آن ها حتي نسبت به غلظت هاي کمتر نيز محسوس مي باشد. با توجه به اينکه، تغيير در ميزان تحرک اسپرماتوزوآي ماهيان مي تواند در ميزان بازدهي توليد مثل مولدين تاثيرگذار باشد، بنابراين افزايش مواجهه مس و کادميوم با اسپرماتوزوآي ماهيان سفيد در فصل توليد مثل، کيفيت اسپرم را کاهش خواهد داد.