مقاله بررسي اثرات ميدان الکترومغناطيسي ۳۸۰ و۸۰۰ ميکروتسلا بر غلظت هورمون کورتيزول پلاسما و پاسخ ايمني هومورال در موش نر نژاد Balb/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ميدان الکترومغناطيسي ۳۸۰ و۸۰۰ ميکروتسلا بر غلظت هورمون کورتيزول پلاسما و پاسخ ايمني هومورال در موش نر نژاد Balb/c
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترو مغناطيسي (EMF) (Electro Magnetic Filed) کورتيزول
مقاله ايمني هومورال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميدان هاي الکترو مغناطيسي، حامل انرژي، شدت و فرکانس هاي متفاوت مي باشند و گستره ي اثرات آنها بسيار وسيع است. با جديدترين مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته، اثرات بيولوژيکي متعددي بيان شده. در اين مطالعه سعي شده اثرات ميدان هاي الکترو مغناطيسي بر هورمون کورتيزول به عنوان شاخص استرس در موش مورد بررسي قرار گيرد. لذا جهت بررسي اثر ميدان بر پارامترهاي مورد نظر ۳۰۰ سر موش نر، نژاد Balb/c با وزن يکسان با اختلاف  %10در شرايط آزمايشگاهي يکسان ( دما، رطوبت، طول روز و شب، غذا، آب ) قرار گرفتند و به صورت تصادفي به سه گروه شم، تيمار ۱ و تيمار ۲ تقسيم شدند. گروه شم بدون تاثير شدت ميدان و تيمار ۱ و ۲ به ترتيب تحت تاثير ميدان با شدت ۸۰۰ و ۳۸۰  ميکروتسلا هر روز يک و نيم ساعت به مدت ۴۶ روز قرار گرفتند. سپس نمونه هاي خوني در دو مرحله جهت اندازه گيري هورمون کورتيزول پلاسما مورد تجزيه قرار گرفتند. بررسي نتايج حاصله جهت تاثير نوع ميدان و زمان) نشان مي دهد که در دو تيمار شدت ميدان بر پارامترهاي مورد نظر اختلاف معني داري نداشته است. تغييرات غلظت هورمون کورتيزول نشان مي دهد که غلظت هورمون در اثر ميدان با شدت ۳۸۰ ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از ۲۲ روز در ميدان افزايش يافته ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معنادار نبود. غلظت هورمون در ميدان با شدت ۸۰۰ و ۳۸۰ ميکروتسلا نسبت به کنترل پس از ۴۶ روز در ميدان به حالت نرمال برگشت. در کل به نظر مي رسد که تغييرات غلظت کورتيزول پلاسما با نوع شدت ميدان و زمان تنها در دامنه هاي وسيعتر ارتباط داشته باشد.