مقاله بررسي اثرات ميزان، منبع و روش مصرف كود روي بر صفات كمي و كيفي برنج زراعي رقم چرام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ميزان، منبع و روش مصرف كود روي بر صفات كمي و كيفي برنج زراعي رقم چرام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كود روي
مقاله برنج زراعي
مقاله محلول پاشي
مقاله تيمار کودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاكرالحسيني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمي رهام
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اينكه اكثر خاكهاي استان كهگيلويه و بويراحمد آهكي بوده و گزارش هاي زيادي از كمبود عناصر غذايي كم مصرف مخصوصا روي وجود دارد، اين تحقيق جهت بررسي اثرات ميزان، منبع و روش مصرف روي بر صفات كمي و كيفي برنج (Oryza sativa L.) رقم چرام ۱ در دو سال در منطقه چرام اجرا گرديد. در اين بررسي ۸ تيمار كودي روي به صورت مصرف خاكي و محلول پاشي سولفات روي و همچنين آغشته كردن ريشه با سوسپانسيون ۲ درصد اكسيد روي قبل از نشا اعمال گرديد. طرح در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه در سال اول آزمايش كاربرد تيمارهاي كودي سبب افزايش معني دار عملكرد شلتوك در سطح احتمال پنج درصد شده است بطوري كه بيشترين افزايش عملكرد را تيمار تركيبي مصرف ۴۰ كيلوگرم در هكتار سولفات روي به علاوه محلول پاشي سولفات روي با غلظت ۳ در هزار با ميانگين ۷۵۰۸ كيلوگرم در هكتار ايجاد نموده است. در سال دوم نيز مصرف تيمارهاي كودي سبب افزايش معني دار عملكرد در سطح احتمال يك درصد شده و بيشترين افزايش را تيمار تركيبي مصرف خاكي سولفات روي به ميزان ۴۰ كيلوگرم در هكتار به علاوه محلول پاشي سولفات روي با غلظت ۳ در هزار با ميانگين ۶۳۶۶ كيلوگرم در هكتار و كمترين عملكرد را تيمار شاهد با ميانگين ۳۹۸۸ كيلوگرم در هكتار ايجاد نموده است. محاسبات آماري نتايج هر سال و ميانگين دو سال نشان داد كه در شرايط خاكي مشابه محل آزمايش، مصرف مستقيم ۴۰ كيلوگرم در هكتار به علاوه محلول پاشي سولفات روي با غلظت سه در هزار مي تواند تاثير مثبتي در افزايش عملكرد برنج رقم چرام يك داشته باشد.