مقاله بررسي اثرات نيتروژن و تراکم گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات نيتروژن و تراکم گياهي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف کلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تراکم کاشت
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم پوريا
جناب آقای / سرکار خانم: سام دليري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در سال زراعي ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دماوند به منظور بررسي اثر کود نيتروژن و تراکم بوته بر روي ارقام کلزا با استفاده از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در ۳ تکرار انجام شد. عامل ها به ترتيب شامل سه سطح کود نيتروژن (N1=0 و ۱۰۰=N2 و N3=200 کيلوگرم در هکتار)، چهار رقمOpera Elvis, SLM046, Olpro) ) و چهار تراکم کاشت (D1=30 و۴۰ =D2 و۵۰ =D3 و۶۰ =D4 متر مربع) بودند. در اين آزمايش بيشتر مراحل فنولوژيکي گياه مثل ارتفاع گياه، تعداد غلاف در گياه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گيري شد. نتايج نشان دادند که رقم Elvis با ميانگين عملکرد دانه ۴۶۶۷ کيلو گرم و رقم Olpro با ميانگين وزن هزار دانه ۳٫۹۱۲ گرم در بالاترين مقدار بودند. ميانگين وزن هزار دانه براي اثر متقابلV1N3 ، N3D2 و V1D2 از همه بالاتر بود. ميانگين اثر متقابلV3N3 ، N2D3 و V3D2 از نظر عملکرد دانه از همه بيشتر بود و اثر متقابل VN و ND از نظر عملکرد و وزن هزار دانه در سطح داراي اختلاف معني داري بودند.