مقاله بررسي اثرات هيپوتيروئيديسم بر ميزان وابستگي به مرفين در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات هيپوتيروئيديسم بر ميزان وابستگي به مرفين در موش
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوتيروئيديسم
مقاله وابستگي
مقاله مرفين
مقاله تظاهرات قطع دارو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنين پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي پيدايش وابستگي جسمي موش هاي سالم نر Swiss – Webster هيپوتيروئيد نسبت به مرفين، از طريق ارزيابي علايم تظاهرات قطع دارو در اثر تجويز نالوکسان بررسي شد. حيوانات در چهار گروه کنترل، معتاد، هيپوتيروئيد و معتاد هيپوتيروئيد تقسيم شدند. وضعيت هيپوتيروئيدي با تجويز داروي پروپيل تيواوراسيل به مقدار ۰٫۱ % در آب آشاميدني به مدت دو هفته در موش ها ايجاد گرديد. موش هاي کنترل فقط از آب آشاميدني استفاده نمودند. با تجويز داخل صفاقي مرفين به مدت چهار روز طبق روش مارشال، حيوانات گروه دوم و چهارم به مرفين وابسته شدند. با تجويز نالوکسان به صورت داخل صفاقي يک ساعت پس از آخرين نوبت دريافت مرفين، تظاهرات قطع دارو در موش ها مورد ارزيابي قرار گرفت. تمام داده ها به صورت Mean±SEM بيان گرديد. براي تعيين تفاوت معني دار بين گروه ها از آزمون آماري ANOVA يک طرفه و دو طرفه و تست Tukey استفاده شد و P<0.05 به عنوان سطح آماري معني دار در نظر گرفته شد. بر اساس يافته هاي اين بررسي، ميزان و شدت وابستگي به مرفين در حيوانات هيپوتيروئيد بسيار بيشتر نسبت به گروه معتاد و کنترل نشان داده شد و علايم قطع دارو در آنان شديدتر ظاهر گرديد و اختلافات بين علايم ديده شده در گروه هاي حيواني مورد مطالعه در اين بررسي، نسبت به گروه کنترل معني داري بودند (P<0.05) .نتايج اين بررسي حاکي از اين احتمال مي باشد که پديده هيپوتيروئيدي مي تواند در ميزان وابستگي به مرفين، که ممکن است از طريق تغيير در تعداد و يا تمايل گيرنده هاي اوپيوئيدي موجود درCNS  صورت گرفته باشد، موثر واقع گردد.