مقاله بررسي اثرات ويرجينيامايسين و پروتئين جيره در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ويرجينيامايسين و پروتئين جيره در شرايط تنش گرمايي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه گوشتي
مقاله وزن بدن
مقاله ضريب تبديل غذايي
مقاله ويرجينيامايسين
مقاله تنش گرمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين جيره استاندارد توصيه شده توسط انجمن تحقيقات ملي آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين در تغذيه جوجه هاي گوشتي، آزمايشي در قالب يك طرح كاملا تصادفي به صورت فاكتوريل با دو سطح صفر و ۲۵ قسمت در ميليون آنتي بيوتيك و دو سطح جيره استاندارد و۱۰% پروتئين بالاتر از توصيه استاندارد با ۳ تكرار و ۲۵ قطعه جوجه گوشتي نژاد آرين براي هر تكرار به مدت ۳۵ روز از سن ۷ روزگي انجام گرفت. صفات مورد اندازه گيري شامل وزن بدن و ضريب تبديل غذايي به طور هفتگي و گروهي از شاخص هاي مورد نظر در طول دوره پرورش بودند. در پايان هفته ششم از هر قفس دو قطعه جوجه به طور تصادفي انتخاب و پس از توزين و ذبح درصد لاشه و ضريب تبديل غذايي اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه در سن ۶ هفتگي اثر ويرجينيامايسين در مورد هر دو نوع جيره باعث افزايش معني داري در وزن بدن گرديده همچنين جيره اي كه مطابق با شرايط تنش گرمايي تنظيم شده و همراه آنتي بيوتيك نيز بوده به طور معني داري نسبت به بقيه جيره ها وزن بدن بالاتري را باعث گرديده است. در مورد ضريب تبديل غذايي نيز در ۶ هفتگي اضافه كردن ويرجينيامايسين به جيره اي كه مطابق با شرايط تنش گرمايي تنظيم شده يعني جيره استاندارد همراه با ۱۰ درصد پروتئين بيشتر نسبت به عدم مصرف ويرجينيامايسين در آن جيره به طور معني داري ضريب تبديل غذايي را بهبود بخشيده است. يعني به طور كلي جيره استاندارد همراه با ۱۰ درصد پروتئين بيشتر و همراه با ويرجينيامايسين بهترين ضريب تبديل غذايي را باعث شده است.