مقاله بررسي اثرات يوروگرافين بر پارامترهاي باليني و آناليز ادراري در سگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات يوروگرافين بر پارامترهاي باليني و آناليز ادراري در سگ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يوروگرافين
مقاله آناليزادراري
مقاله الکتروکارديوگرافي
مقاله سگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورغزنين طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي ناييني سيدابوتراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تعداد ۶ قلاده سگ نر با متوسط سني ۱٫۵-۲ سال و ميانگين وزن ۲۰±۰٫۰۵ كيلوگرم انتخاب شدند. قبل از انجام آزمايش علايم حياتي اندازه گيري و ثبت گرديد و نمونه هاي خون و ادرار براي انجام تست هاي آزمايشگاهي (اندازه گيري پروتئين، گلوكز، بيلي روبين، يوروبيلي نوژن، خون، كتون بادي، pH، كراتي نين، وزن مخصوص و رسوبات ادرار و كراتي نين و ازت اوره سرم) جمع آوري گرديد. در ضمن الكتروكارديوگرافي نيز به عمل آمد. سپس هر كدام از سگ ها تحت عمل نورموسيستوگرافي با كنتراست يورگرافين ۷۶ درصد قرار گرفتند. ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد تمامي پارامترهاي باليني و تجزيه ادراري اندازه گيري و ثبت گرديد. همچنين بالافاصله و در فواصل ۵، ۲۰، ۴۰ دقيقه بعد از تزريق راديوگرافي به عمل آمد.
بررسي نتايج آماري پارامترهاي باليني قبل، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت بعد از تزريق يوروگرافين نشان مي دهد كه با تزريق يوروگرافين در علايم حياتي اختلاف معني داري مشاهده نگرديد (P>0.05) نتايج نشان داد كه پس از تزريق يوروگرافين، در پارامترهاي ادراري و فاكتورهاي بيوشيميايي و هماتولوژيك سرم اختلاف معني داري ديده نمي شود (P>0.05).
نتايج راديوگرافهاي اين مطالعه حاكي از طبيعي بودن كليه و دستگاه ادراري مي باشد و نشان داد كه يوروگرافين داراي قدرت تصوير نمايي مناسب و كامل براي دستگاه ادراري در اين گونه حيواني بوده و بدون عوارض جانبي مي باشد. نتايج الكتروكارديوگرام هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه پس از تزريق يوروگرافين ريتم و ضربان قلب طبيعي مي باشند.