مقاله بررسي اثرات پروتئين هاي سيتوپلاسمي کانديدا آلبيکنس بر روي الگوي ترشحي Th1 و Th2 در موش Balb/C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات پروتئين هاي سيتوپلاسمي کانديدا آلبيکنس بر روي الگوي ترشحي Th1 و Th2 در موش Balb/C
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا
مقاله پروتئين هاي سيتوپلاسمي
مقاله الگوي ترشحي سايتوکاين ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت هاي قارچي در افراد دچار ضعف سيستم ايمني، گيرندگان مغز استخوان و افراد ديابتيک شيوع چشم گيري پيدا کرده است. چنانچه هر عاملي موجب افزايش تحريک سلول هاي ايمني گردد، مي تواند به عنوان عوامل تقويت کننده سيستم دفاعي و در طراحي هاي مدل واکسن مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق از پروتئين هاي سيتوپلاسمي کانديدا آلبيکنس جهت تحريک سلول هاي لنفوسيتي استفاده شد.
روش ها: سوش مخمري کانديدا آلبيکنس بر روي محيط GYEP کشت داده شد. سپس مخمرها به طور جداگانه از محيط کشت جمع آوري و با استفاده از گلوله شيشه اي ريز خرد شد. سوسپانسيون حاصل با دور ۱۰۰۰۰۰×g به مدت يک ساعت سانتريفيوژ و مايع رويي حاوي عصاره سيتوپلاسمي جدا شد. براي تعيين وزن مولکولي پروتئين ها از الکتروفورز و به منظور خالص سازي بيشتر و تهيه قطعات سيتوپلاسمي از ژل فيلتراسيون G200 استفاده شد. موش هاي Balb/c به پنج گروه تقسيم شدند: دو گروه به ترتيب با سلول هاي فعال و غيرفعال (هر دو گره همراه با ادجوانت) و سه گروه ديگر به ترتيب با ادجوانت کامل، ادجوانت ناقص و سرم فيزيولوژي حساس شدند. هفت روز پس از آخرين تزريق، موش ها کشته و طحال آن ها جدا شد. سپس سوسپانسيون لنفوسيتي تهيه و در پليت هاي ۹۶ خانه اي با آنتي ژن هاي به دست آمده از ژل فيلتراسيون مجاور شد. بعد از ۷۲ ساعت، مايع رويي کشت لنفوسيت ها، جهت بررسي الگوي ترشحي جمع آوري و با تست ELISA مقادير INF-g و IL-4 اندازه گيري شد. به منظور سنجش تحريک لنفوسيت ها از تست MTT نيز استفاده شد.
يافته ها: بر اساس تست MTT، در گروه هاي آزمون با سوش کانديدا تحريک لنفوسيتي صورت پذيرفت و گروه هاي حساس شده با سلول هاي فعال (Active) شاخص تحريکي بالايي داشت. بر اساس تست ELISA پروتئين هاي سيتوپلاسمي استخراج شده کانديدا آلبيکنس پاسخ هاي ايمني سلولي را به سمت Th1 متمايل مي نمايد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد که پروتئين هاي سيتوپلاسمي استخراج شده مي تواند به عنوان يک ماده پيشنهادي جهت بررسي هاي کامل در خصوص روش هاي تهيه مواد براي تامين سيستم ايمني مقاوم همراه با مصونيت يا پيش گيري از عفونت هاي کانديدايي، به ويژه در بيماران ايدزي و سرطاني مورد بهره برداري قرار گيرد.