مقاله بررسي اثرات کوتاه مدت اعمال يک جلسه ارتعاش کل بدن برقدرت ايزوکينتيک عضلات روتاتور کاف و حس عمقي شانه در نمونه هاي جوان و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۵۲ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات کوتاه مدت اعمال يک جلسه ارتعاش کل بدن برقدرت ايزوکينتيک عضلات روتاتور کاف و حس عمقي شانه در نمونه هاي جوان و سالم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات ارتعاشي کل بدن
مقاله قدرت عضلات روتاتور کاف
مقاله حس عمقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروهيده فريما
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي صديقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از اين مطالعه شناخت بررسي اثرات اعمال ۱ جلسه ارتعاش تمام بدن بر قدرت ايزوکينتيک عضلات روتاتور کاف و حس عمقي شانه بود.
روش بررسي: ۳۲ دانشجو سه وضعيت کنترل (بدون ارتعاش)،push up  با آرنج صاف و نيمه خم (وضعيتهاي ارتعاشي) را با ۳۰ دقيقه فاصله بين وضعيتها به مدت دو دقيقه تجربه کردند. وضعيت هاي ارتعاشي پس از وضعيت کنترل بطور تصادفي بر روي صفحه ارتعاشي Power Plate (فرکانس  30 Hz :و آمپلي تودlow 🙂 انجام شد. قبل و بعد از وضعيتها، قدرت ايزوکينتيک عضلات روتاتور کاف و حس عمقي شانه بوسيله تست بازسازي زاويه (زواياي هدف صفر، ۴۵ و ۹۰ درجه)، توسط دينامومتر Kin-Com بررسي شد. نتايج حاصل از ۳ وضعيت با هم مقايسه شد.
يافته ها: عليرغم کاهش قدرت ديناميک چرخاننده هاي داخلي پس از هر سه وضعيت، ميزان کاهش قدرت اين عضلات در وضعيت push up با آرنج صاف نسبت به کنترل بعد از مداخله کمتر بود(p=0.03) . تفاوت معني داري بين هر سه وضعيت از نظر گشتاور کانسنتريک چرخاننده هاي خارجي برقرار بود. به صورتيکه وضعيت کنترل باعث بيشترين کاهش در قدرت اين عضلات شد(p=0.01)  و وضعيت push up با آرنج صاف موثرتر از push up با آرنج نيمه خم بود(p=0.03) . بهبود معني دار دقت حس عمقي نيز براي هر سه وضعيت بدست آمد که تنها در بازسازي زاويه صفر درجه، تفاوت بين دو وضعيت کنترل و Push up با آرنج نيمه خم معني دار بود(p=0.03) . در اين مطالعه تفاوتي بين دو وضعيت push up با آرنج صاف و نيمه خم در افزايش قدرت عضلات و بهبود حس عمقي ديده نشد.
نتيجه گيري: اعمال دو دقيقه ارتعاش تمام بدن در يک جلسه، تحريک نسبتا مناسبي بر سيستم نوروماسکولار نمونه هاي جوان و سالم در اين مطالعه وارد کرده است.