مقاله بررسي اثرات – ۲۴ اپي براسينوليد و تنش کم آبي بر برخي از پارامترهاي فيزيولوژيکي گياه کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات – ۲۴ اپي براسينوليد و تنش کم آبي بر برخي از پارامترهاي فيزيولوژيکي گياه کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۲۴ – اپي براسينوليد
مقاله تنش کم آبي
مقاله کلزا (.Brassica napus L) و اتيلن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي موسوي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيبي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براسينواستروئيدها گروهي از هورمونهاي گياهي با اثرات ضد تنشي هستند. اثر ۲۴ – اپي براسينوليد روي محتوي آبي و سطح برگ، پراکسيداسيون ليپيد، نشت يوني، مقدار پروتئين و اتيلن توليد شده در گياهان کلزا (Brassica napus L. cv. Fusia) تحت تنش کم آبي مورد
بررسي قرار گرفت.
گياهان مورد نظر در گلدانهاي حاوي شن، رس و خاک برگ ( به نسبت ۱:۱:۱) کاشته شده و برگهاي گياهان يک، دو و سه هفته بعد از جوانه زني با محلول ۷-۱۰ مولار از  24- اپي براسينوليد که حاوي تويين  0.01 Tween 20)درصد) بود، محلول پاشي شدند. گياهان شاهد با آب دو بار تقطير حاوي تويين -۲۰  ( 0.01درصد) تيمار گرديدند. يک ماه بعد از جوانه زني برداشت انجام گرفت. مقدار افزايش پراکسيداسيون ليپيد و نشت يوني تحت تنش کم آبي در تيمار با ۲۴ – اپي براسينوليد کاهش معني داري داشت که نشان دهنده کاهش مقدار خسارت اکسيداتيو در اين گروه مي باشد. مقدار پروتئين، محتوي آبي و توليد اتيلن در تيمار با  – 24اپي براسينوليد به طور معني داري افزايش يافت. سطح برگ در طي تنش کم آبي کاسته شد ولي تغيير قابل توجهي در سطح برگ در گياهاني که تحت تنش کم آبي بودند ولي با  24- اپي براسينوليد تيمار شده بودند، مشاهده نشد. حاصل آنکه تيمار گياهان با  24- اپي براسينوليد خسارت اکسيداتيو ناشي از تنش کم آبي را کاهش داد.