مقاله بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجويان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر احساس غربت دانشجويان دختر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابراز وجود
مقاله دانشجويان دختر
مقاله احساس غربت
مقاله سلامت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابع بردبار فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: ساماني سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: احساس غربت وضعيت پيچيده شناختي، انگيزشي و هيجاني بوده که در پي انتقال فرد به محيط جديد در وي به وجود مي آيد و بنظر مي رسد با کاهش مهارت هاي جرات ورزي همراه باشد. هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش ابراز وجود بر کاهش احساس غربت دانشجويان دختر بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي بصورت قبل و بعد همراه با گروه کنترل انجام شد. از ۲۴۹ دانشجوي دختر سال اول دانشگاه ۹۶ نفر دچار احساس غربت تشخيص داده شدند که از ميان آنان تعداد ۶۰ دانشجو به شيوه تصادفي ساده انتخاب و در گروه هاي مداخله و کنترل جاي گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه احساس غربت (ارچر و همکاران) که داراي ۳۰ عبارت، در مقياس پنج درجه اي ليکرت ۱تا ۵ مي باشد و همچنين توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافيک جمع آوري گرديد. نمرات پيش آزمون در ۲ هفته اول ورود به خوابگاه جمع آوري گرديد. افراد گروه مداخله در يک برنامه آموزشي ۹۰ دقيقهاي به مدت ۱۲ جلسه شرکت نمودند و نمرات پس آزمون در جلسه آخر آموزش تقريبا سه هفته پس از سنجش اوليه جمع آوري گرديد. داده ها با آزمون من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نمره احساس غربت دو گروه آزمايش و کنترل در پيش آزمون تفاوت معني داري نداشت اما با ارايه روش جرات ورزي نمرات پس آزمون در گروه مداخله بطور معني داري بيشتر از گروه کنترل بود. همچنين دو مولفه احساس غربت يعني دلبستگي به خانه و ناراضي بودن از دانشگاه در مرحله پيش آزمون تفاوت معني دار نداشت ولي پس از اجراي برنامه آموزشي هر دو مولفه در گروه مداخله بطور معني داري بالاتر بود.
استنتاج: نتايج مطالعه نشان داد که آموزش ابراز وجود مي تواند در کاهش مشکلاتي که بعد از انتقال فرد به محيط دانشگاه و خوابگاه به وجود مي آيد موثر باشد.