مقاله بررسي اثربخشي آموزش خانواده درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش خانواده درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري بر رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده درماني
مقاله رضايت زناشويي
مقاله خانواده درماني شناختي ـ رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرويي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر رضايت زناشويي خانواده هاي مراجعه كننده به مركز مشاوره كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان شادگان بود. نمونه آماري، شامل ۳۴ زوج مشكل دار كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گروه گواه گمارده شدند. ازهر دو گروه به وسيله پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ، پيش آزمون به عمل آمد. سپس، گروه آزمايش به مدت ۹ هفته، هفته اي يک جلسه ۹۰ دقيقه اي در معرض متغير مستقل (آموزش خانواده درماني شناختي ـ رفتاري)، قرار گرفت و در نهايت هر دو گروه آزمايش و گواه مورد پس آزمون قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود و براي تحليل داده ها ازt  گروه هاي مستقل و تحليل واريانس عاملي در سطح معناداري (a=0.05) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد آموزش خانواده درماني به شيوه شناختي ـ رفتاري باعث افزايش رضايت زناشويي گروه آزمايش در مقايسه گروه کنترل مي شود. به علاوه از لحاظ ميزان اثربخشي خانواده درماني شناختي ـ رفتاري بر رضايت زناشويي بين دو جنس زن و مرد، تفاوت معني داري مشاهده نشد.