مقاله بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري بر عملکرد تحصيلي و يادگيري خودتنظيم دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري بر عملکرد تحصيلي و يادگيري خودتنظيم دانش آموزان دختر دوره پيش دانشگاهي شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي يادگيري خودتنظيم
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله يادگيري خودتنظيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشعري نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيم بر عملکرد تحصيلي و يادگيري خودتنظيم در بين دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر اهواز بود. نمونه آماري شامل ۶۰ دانش آموز دختر با عملکرد تحصيلي پايين بود که به روش تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و بر مبناي پرسشنامه يادگيري خودتنظيم به دو گروه ۳۰ نفري آزمايش و کنترل تقسيم شدند. به گروه آزمايش طي ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه اي تکنيک هاي يادگيري خودتنظيم، شامل خود ارزيابي، هدف گذاري و برنامه ريزي، سازمان دهي اطلاعات، خودپيامدي، ساخت دهي محيط، مرور مطالب و تطبيق مطالب جديد با اطلاعات ذخيره شده در حافظه آموزش داده شد، سپس مجددا بعد از گذشت يک ماه آزمون پيگيري از دو گروه به عمل آمد. نتايج تحليل کوواريانس تک متغيري (انکوا) در سطح معنادار p<0.05 نشان داد که بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر سطح عملکرد تحصيلي و يادگيري خودتنظيم تفاوت معني داري وجود دارد و اين تفاوت تا مرحله آزمون پي گيري پابرجا ماند.