مقاله بررسي اثربخشي آموزش راه حل – محور به شيوه گروهي بر سازگاري زناشويي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دست آوردهاي روانشناختي (علوم تربيتي و روان شناسي) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش راه حل – محور به شيوه گروهي بر سازگاري زناشويي زوجين
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره راه حل – محور
مقاله سازگاري زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثربخشي آموزش راه حل – محور به شيوه گروهي بر افزايش سازگاري زناشويي زوجين مراجعه کننده به شوراي حل اختلاف شهر اهواز، مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري کليه زوجين مراجعه کننده به شوراي حل اختلاف در سال ۱۳۸۶ مي باشد. نمونه شامل ۳۰ زوج بود که به روش نمونه گيري تصادفي از ميان ۴۳ زوج داوطلب دريافت خدمات مشاوره اي انتخاب شده و در دو گروه آزمايشي و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مقياس سازگاري زناشويي اسپانير مي باشد. طرح پژوهش از نوع طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است که پس از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمايشي و گواه، مداخله آزمايشي (آموزش راه حل – محور) بر روي گروه آزمايشي به مدت هفت جلسه نود دقيقه اي و يک بار در هفته اجرا گرديد و پس از اتمام برنامه آموزشي از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد که روش آموزش راه حل – محور باعث افزايش سازگاري زناشويي زوجين گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شده است.