مقاله بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مثبت نگري
مقاله آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن
مقاله اميد به زندگي
مقاله زنان مطلقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي علي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسي اثربخشي آموزش مثبت نگري با تاکيد برآيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز پرداخته است. نمونه شامل ۵۰ نفر بود که به روش تصادفي خوشه اي و تصادفي ساده (در بخش روش اجرا شرح داده شده است) انتخاب شده و به قيد قرعه به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم گرديد. در اين پژوهش، از روش تحقيق شبه تجربي و از طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و اجراي آزمون پيگيري با فاصله يک ماه بعد از پس آزمون، استفاده شد. آموزش مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن، طي ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه اي فقط در مورد گروه آزمايش اعمال شد. جهت گردآوري داده ها، از پرسشنامه اميدواري ميلر استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي آزمون از روش آماري تحليل کواريانس يک متغير(ANCOVA)  استفاده گرديد و سطح معناداري براي تاييد فرضيه پژوهش p<0.05 در نظر گرفته شد. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد، کاربرد مثبت نگري با تاکيد بر آيات قرآن بر افزايش اميد به زندگي زنان مطلقه شهر اهواز موثر بوده و تاثير آموزش مورد نظر، با توجه به نتايج آزمون پيگري، از ثبات لازم برخودار بوده است.