مقاله بررسي اثربخشي آموزش مسووليت پذيري بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش مسووليت پذيري بر عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسووليت پذيري
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نيسي عبدالكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، اثربخشي آموزش مسووليت پذيري (به شيوه گلاسر) بر عزت نفس دانش آموز پسر مقطع متوسطه شهر باغملک بود.
جامعه آماري اين پژوهش را، كليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر باغملك تشکيل مي داد و نمونه آن  30 نفر از اين دانش آموزان بود كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش؛ پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه اطلاعات فردي (دموگرافيک) بود. طرح پژوهش تجربي واز نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بوده كه پس از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمايشي و گواه، ابتدا بر روي هر دو گروه پيش آزمون اجرا گرديد، سپس مداخلات آزمايشي به مدت ده جلسه ۹۰ دقيقه اي يک بار در هفته، روي گروه آزمايشي اجرا گرديد و پس از اتمام برنامه آموزشي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. در اين پژوهش براي تحليل داده ها روش تحليل كوواريانس يک راهه (آنکوا) و تحليل كوواريانس چندمتغيري (مانکوا) به كار بسته شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه آموزش مسووليت پذيري به شيوه گلاسرباعث افزايش عزت نفس در گروه آزمايش مي شود.