مقاله بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان مرد طرح اقماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۹۵ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان مرد طرح اقماري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت حل مساله
مقاله سلامت عمومي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برغندان ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ميرصلاح الدين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان مرد طرح اقماري يکي از شرکت هاي صنعتي در شهر اهواز بود.اين پژوهش از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماري ۶۰ نفر بودند که به روش تصادفي ساده از بين همسران کارمندان طرح اقماري متاهل يکي از شرکت ها انتخاب شدند و به روش تصادفي در دو گروه آزمايش (۳۰ نفر) و گروه گواه (۳۰ نفر) قرار گرفتند. در اين پژوهش مقياس سلامت عمومي(GHQ)  و فرم کوتاه مقياس رضايت زناشويي اينريچ به عنوان ابزار پژوهشي مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا گرديد. گروه آزمايش در ۷ جلسه ۹۰ دقيقه اي آموزش، شرکت کردند و سپس پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. داده هاي به دست آمده با روش تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) و در سطح معني داري p<0.05 مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد آموزش حل مساله به شيوه گروهي بر سلامت عمومي و رضايت زناشويي همسران کارمندان طرح اقماري گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل تاثير داشته است.