مقاله بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتارهاي اوتيستيک و رشد اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم از طريق داستان هاي اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۷۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتارهاي اوتيستيک و رشد اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم از طريق داستان هاي اجتماعي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت هاي اجتماعي
مقاله اختلال اوتيسم
مقاله داستان اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن زادگان جهرمي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي از طريق داستان هاي اجتماعي در کاهش رفتارهاي اوتيستيک و افزايش رشد اجتماعي کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم انجام شده است. اين مطالعه از نوع شبه تجربي، با طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. گروه نمونه اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، متشکل از ۱۶ کودک مبتلا به اختلال اوتيسم بودند که به صورت تصادفي ۸ نفر در گروه آزمايش و ۸ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش در طول ۴ ماه، ۵۶ جلسه تحت آموزش مهارت هاي اجتماعي با شيوه داستان هاي اجتماعي قرار گرفت. داده هاي پس آزمون، بعد از اتمام جلسات، جمع آوري و با استفاده از آزمون تحليل کواريانس بررسي شد. نتايج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هاي اجتماعي از طريق داستان هاي اجتماعي موجب کاهش رفتارهاي اوتيستيک و بهبود رشد اجتماعي در آزمودني ها مي شود (P<0.05).