مقاله بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودكارآمدي تصميم گيري شغلي
مقاله بي تصميمي شغلي
مقاله مهارت هاي تصميم گيري شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باوي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرالي نيا خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودكارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز بود. به منظور بررسي فرضيه هاي پژوهش در قالب يک طرح نيمه تجربي تعداد ۳۶ آزمودني به روش نمونه گيري در دسترس از بين دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه آزاد اهواز انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. هر دو گروه با آزمون خودكارآمدي تصميم گيري شغلي تيلور وبتز و آزمون بي تصميمي شغلي اوسيپو در پيش آزمون و پس آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند. در مورد گروه آزمايش ۸ جلسه آموزش انجام شد و در گروه كنترل هيچ مداخله اي صورت نگرفت. نتايج اين پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس نشان داد كه آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر افزايش خودكارآمدي تصميم گيري شغلي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز به طور معناداري موثر بوده است و در كاهش بي تصميمي شغلي دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز اثر معناداري نداشته است.