مقاله بررسي اثربخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش مکاتبه اي همسران آن ها به شيوه شناختي – رفتاري بر رضايت زناشويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش مکاتبه اي همسران آن ها به شيوه شناختي – رفتاري بر رضايت زناشويي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش گروهي شناختي – رفتاري
مقاله آموزش مکاتبه اي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي اثربخشي آموزش گروهي بانوان و آموزش مکاتبه اي همسران آن ها به شيوه شناختي رفتاري بر ميزان رضايت زناشويي مي پردازد. نوع تحقيق، نيمه تجربي همراه با پيش آزمون، پس آزمون و مرحله پي گيري با گروه گواه است. نمونه مورد پژوهش شامل ۲۸ زوج از بين والدين دانش آموزان دبستاني شهر اصفهان مي باشد که بر اساس نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ است. بانوان گروه آزمايش ۸ جلسه دو ساعته برنامه آموزش گروهي شناختي ـ رفتاري دريافت نمودند و همسران ايشان نيز به شيوه مکاتبه اي در برنامه آموزشي شرکت کردند و گام به گام همراه با همسران خود آموزش هاي شناختي ـ رفتاري دريافت نمودند. نتايج تحليل واريانس نشان داد که آموزش گروهي بانوان همراه با آموزش مکاتبه اي همسران آن ها به روش شناختي ـ رفتاري، رضايت زناشويي گروه آزمايش را نسبت به گروه گواه افزايش داده است، به گونه اي که ۳۶% واريانس نمرات رضايت زناشويي زنان و ۳۵% واريانس نمرات زناشويي مردان مربوط به عضويت گروهي بود (P<0.01). همچنين نتايج نشان داد که اين اثربخشي در مرحله پي گيري حفظ شده است (P<0.001).