مقاله بررسي اثربخشي برنامه درسي تربيت سياسي مقطع متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان: مطالعه موردي شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي برنامه درسي تربيت سياسي مقطع متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان: مطالعه موردي شهر کاشان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله اثربخشي
مقاله تربيت سياسي
مقاله آگاهي هاي سياسي
مقاله نگرش هاي سياسي
مقاله مهارت هاي سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ارفعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: قدمي ملوك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، ميزان اثربخشي برنامه درسي تربيت سياسي مقطع متوسطه از ديدگاه دبيران و دانش آموزان اين مقطع در شهرستان کاشان مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. با توجه به نقش و اهميت تربيت سياسي در ابعاد فردي و اجتماعي، اين تحقيق کوشيده است تا ميزان توفيق و موفقيت برنامه درسي تربيت سياسي مقطع متوسطه را از ديدگاه دبيران و دانش آموزان مشخص سازد. جامعه آماري اين پژوهش، دبيران و دانش آموزان متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ بوده که از طريق روش نمونه گيري خوشه اي، ۳۵۰ دانش آموز و ۳۵۰ دبير انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد) و براي تحليل استنباطي داده ها از آزمون t استيودنت استفاده شده است. يافته هاي حاصل از اين تحقيق مبين آن است که ميان ديدگاه هاي دبيران و دانش آموزان در مورد ميزان اثربخشي برنامه درسي تربيت سياسي مقطع متوسطه تفاوت معنادار آماري وجود دارد. ضمن آنکه اطلاعات به دست آمده نشان داد که اين برنامه از نظر دانش آموزان کاملا غير اثربخش است.