مقاله بررسي اثربخشي تلفيق گروه درماني شناختي – رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي بر ترس از ارزشيابي منفي و اجتناب اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي تلفيق گروه درماني شناختي – رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي بر ترس از ارزشيابي منفي و اجتناب اجتماعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درماني شناختي – رفتاري
مقاله آموزش مهارتهاي اجتماعي
مقاله اجتناب اجتماعي
مقاله ترس از ارزشيابي منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيليان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افراد داراي هراس اجتماعي علاوه بر تحريفهاي شناختي و اجتنابهاي اجتماعي، در به کارگيري مهارتهاي اجتماعي مناسب موقعيت نيز دچار کاستي و ضعف مي باشند. به همين منظور اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تلفيقي گروه درماني شناختي – رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي بر اجتناب اجتماعي و ترس از ارزشيابي منفي دانشجويان، انجام پذيرفت.
روش: پژوهش حاضر از نوع آزمايشي (طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتصاب تصادفي) مي باشد. آزمودنيها پس از انجام مصاحبه باليني ساخت يافته بر اساس DSM-IV و اجراي آزمون اضطراب اجتماعي با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس (۱۳ نفر براي هر گروه)، انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (مداخله تلفيق گروه درماني شناختي – رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي) و گروه کنترل (گروه درماني شناختي – رفتاري) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره ۱۲جلسه اي (سه ماه و هر جلسه دو ساعت) درمان در گروهها، مجددا آزمون اضطراب اجتماعي به عنوان پس آزمون، در هر دو گروه اجرا شد.
يافته ها: نتايج تحليلهاي آماري آزمون t نشان داد که، تلفيق گروه درماني شناختي – رفتاري و آموزش مهارتهاي اجتماعي در مقايسه با گروه درماني شناختي – رفتاري، باعث کاهش معني دار اجتناب اجتماعي و ترس از ارزشيابي منفي در دانشجويان مي گردد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود مولفه آموزش مهارتهاي اجتماعي به درمانهاي رايج افزوده گردد.