مقاله بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله گروه درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فرح دخت
جناب آقای / سرکار خانم: اشك تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دادگري آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي يکي از شايع ترين بيماريهاي رواني است، به منظور درمان و جلوگيري از عود مکرر اين بيماري لازم است اطلاعاتي در رابطه با روش هاي درماني از جمله گروه درماني شناختي – رفتاري کسب کرد. هدف از اجراي اين پژوهش ارزيابي ميزان اثربخشي درمان شناختي – رفتاري به شيوه گروهي بر ميزان افسردگي مبتلايان به اين اختلال بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع تجربي و با دو گروه آزمايش و گروه کنترل همراه با پيش آزمون است. نمونه ها از بين افرادي بودند که تشخيص افسردگي خفيف گرفتند و نمره پرسشنامه افسردگي بک آنها بين ۱۷ تا ۲۰ بود که بطور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمايش به جز دارو درماني ۸ جلسه گروه درماني را نيز دريافت کرد.
پرسشنامه افسردگي بک توسط نمونه ها در سه مرحله، قبل از مداخله، بعد از مداخله و يک ماه بعد، تکميل شد. داده هاي پژوهشي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS ver 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد که بين گروه کنترل و آزمايش بعد از مداخله تفاوت معني داري وجود دارد (p=0.043). ضمنا در گروه آزمايش بين نمره افسردگي بيماران قبل از مداخله و بعد از مداخله (p=0.033) و قبل از مداخله و يک ماه بعد نيز تفاوت معني دار وجود داشت (p=0.492).
نتيجه گيري: گروه درماني شناختي – رفتاري بر کاهش افسردگي بيماران مبتلا به افسردگي خفيف موثر مي باشد.