مقاله بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس بر اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به آلوپسي آرئاتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس بر اضطراب و افسردگي زنان مبتلا به آلوپسي آرئاتا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوپسي آرئاتا
مقاله درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع اختلالات رواني در بيماران مبتلا به بيماريهاي پوستي در تحقيقات متعددي تاييد شده است. آلوپسي آرئاتا نوعي ريزش موي مزمن است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس بر اضطراب و افسردگي بيماران زن مبتلا به آلوپسي آرئاتا بود.
روش: اين پژوهش مطالعه اي تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود كه در مرکز تحقيقات پوست و سالک شهر اصفهان انجام گرفت. نمونه شامل ۲۴ بيمار مبتلا به آلوپسي آرئاتا با تشخيص پزشك متخصص بود. ابزار جمع آوري داده ها زيرمقياس هاي اضطراب و افسردگي آزمون SCL-90-R بود كه قبل و بعد از مداخله توسط افراد تكميل گرديد. درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس طي هشت جلسه و به مدت دو ماه بر روي گروه آزمايش انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات اضطراب و افسردگي درگروه آزمايش به طور معناداري نسبت به گروه گواه كاهش پيداكرده است.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، درمان شناختي – رفتاري مديريت استرس در کاهش اضطراب و افسردگي مبتلايان به آلوپسي آرئاتا موثر است.