مقاله بررسي اثربخشي درمان عقلاني- عاطفي Ellis بر كاهش اضطراب امتحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي درمان عقلاني- عاطفي Ellis بر كاهش اضطراب امتحان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان عقلاني- عاطفي
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهنده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب امتحان يک پديده جهاني است. اين پديده يک مشکل آموزشي مهم است که ساليانه ميليون ها دانش آموز در سراسر جهان آن را تجربه مي نمايند. نتايج پژوهش ها نشان داد که ميزان همه گيري شناسي اضطراب امتحان در دانش آموزان حدود ۳۰ درصد است و پيشرفت تحصيلي مبتلايان به مراتب پايين تر از سابر دانش آموزان مي باشد.
روش ها: مطالعه آزمايشي حاضر در بين ۱۸۰ دانش آموز مقطع راهنمايي انجام شد که به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش (۹۰ نفر) و شاهد (۹۰ نفر) قرار گرفتند. براي اجراي اين پژوهش، طرح آزمايشي پيش آزمون- پس آزمون با استفاده از آزمون اضطراب امتحان اجرا شد و گروه آزمايش تحت ده جلسه درماني (هر هفته دو جلسه ۴۵ دقيقه اي) بود. نتايج با روش تحليل واريانس آناليز شد.
يافته ها: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري از لحاظ آماري وجود داشت (p<0.029, f=4.824). به عبارت ديگر با مقايسه ميانگين گروه هاي آزمايش و شاهد مشاهده شد که اضطراب امتحان دانش آموزان دختري که در برنامه درماني شركت داشتند، کاهش يافت.
نتيجه گيري: درمان هاي شناختي، عاطفي و هيجاني در درمان اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تاثير دارد.