مقاله بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتاري در پيشگيري از عود و بهبود سلامت رواني افراد معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتاري در پيشگيري از عود و بهبود سلامت رواني افراد معتاد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان گروهي شناختي
مقاله رفتاري
مقاله سلامت رواني
مقاله پيشگيري از عود
مقاله اعتياد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتاري بربهبود سلامت رواني و پيشگيري از عود در افراد معتاد بوده است. به همين منظور در يک طرح پژوهشي شبه تجربي ۱۵ نفر از معتاديني که در مرکز خود معرف بهزيستي شيراز دوره سم زدايي را با موفقيت به اتمام رسانده بودند بر اساس ملاک هايي انتخاب و در گروه آزمايش و ۱۵ نفر ديگر نيز از همين معتادين بر اساس چند ملاک با اين گروه همتا شده، در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش به مدت ۱۲ جلسه ۱٫۵ ساعته از درمان گروهي شناختي – رفتاري بهره مند شد و گروه کنترل نيز به همين مدت در گروه هاي بي نام شرکت کرد که در آن، درمان خاصي صورت نمي پذيرفت. دو گروه قبل از شروع، بعد از اتمام درمان و دو ماه پس از آن مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار اندازه گيري مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ – 28) و آزمايش سنجش مورفين در ادرار بوده است. براي بررسي و تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس با تدابير مکرر مختلط (Mixed Repeated Measures) با طرح و همچنين آزمون تعقيبي مقايسه هاي جفتي استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل يافته ها نشان داد که بين دو گروه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري از لحاظ وضعيت سلامت رواني، تفاوت معناداري ديده مي شود و درمان گروهي شناختي – رفتاري در پيشگيري ازعود درافراد معتاد موثر بوده است.