مقاله بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي- رفتاري مديريت درد بر افسردگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي درمان گروهي شناختي- رفتاري مديريت درد بر افسردگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله درمان شناختي- رفتاري مديريت درد
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري كريم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات متعددي حاکي از شيوع اختلالات روانپزشکي در بين مبتلايان به انواع دردهاي مزمن و از جمله در بين مبتلايان به کمردرد مزمن است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير درمان شناختي- رفتاري مديريت درد بر افسردگي بيماران زن مبتلا به کمردرد مزمن است.
روش: اين پژوهش مطالعه اي تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه کنترل است که از مراکز درماني شهر يزد انتخاب شده اند. نمونه شامل ۲۴ بيمار، با تشخيص کمردرد مزمن بود که به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از زيرمقياس افسردگي پرسشنامه SCl-90-R استفاده شد که در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري توسط افراد هر دو گروه تکميل گرديد. درمان شناختي- رفتاري مديريت در طي هشت جلسه بر روي گروه آزمايش انجام گرفت.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين نمرات افسردگي در گروه آزمايش به طور معناداري نسبت به گروه کنترل کاهش يافته است.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که درمان شناختي رفتاري مديريت درد در کاهش افسردگي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن موثر است.