مقاله بررسي اثربخشي روش آموزش حس شوخ طبعي بر نااميدي و سازگاري اجتماعي دانشجويان افسرده شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي روش آموزش حس شوخ طبعي بر نااميدي و سازگاري اجتماعي دانشجويان افسرده شهر تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش آموزش حس شوخ طبعي
مقاله افسردگي
مقاله نااميدي
مقاله سازگاري اجتماع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي اثربخشي روش آموزش حس شوخ طبعي بر نااميدي و سازگاري اجتماعي دانشجويان افسرده بود. به منظور ايجاد اين پژوهش، تعداد ۶۰ نفر (۳۰ مرد و ۳۰ زن) از مراجعان به مرکز مشاوره رودهن و افراد داوطلب، پس از سرند اوليه، با استفاده از مصاحبه و بر اساس نمره اي که در پرسش نامه افسردگي بک به دست آوردند (داراي افسردگي متوسط)، انتخاب شده و به طريق جايگزيني تصادفي در گروه هاي ۱۵ نفره آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي در هر جنس، روش آموزش حس شوخ طبعي را، به مدت ۶ جلسه دو ساعته و به صورت هفته اي يک بار، دريافت نمودند و گروه هاي کنترل، در انتظار درمان باقي ماندند. همه آزمودني ها در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري، پرسش نامه هاي نااميدي بک و سازگاري اجتماعي بل را تکميل کردند و داده ها جمع آوري و به صورت تحليل واريانس چند متغيره، تجزيه و تحليل شد. در مجموع يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد که روش آموزش حس شوخ طبعي مي توان نااميدي بيماران افسرده را کاهش داده و سازگاري آنها را افزايش دهد. در زمينه اين اثربخشي، تفاوتي بين مردان و زنان ديده نشد.