مقاله بررسي اثربخشي روش حساسيت زدايي منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي روش حساسيت زدايي منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصيلي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسيت زدايي منظم
مقاله اضطراب امتحان
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله سن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان مقدم كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثر بخشي روش حساسيت زدايي منظم بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي با کنترل سن در دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع راهنمايي بهبهان در سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ تشکيل مي دهند. نمونه آماري آن ۴۲ نفر از اين دانش آموزان هستند كه به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله ايي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و گواه مورد بررسي قرار گرفته اند. پس از انتخاب تصادفي گروه ها، ابتدا بر روي هر دو گروه، پيش آزمون اجرا گرديد سپس مداخله آزمايشي (روش حساسيت زدايي منظم) بر روي گروه آزمايشي اجرا گرديد و پس از اتمام برنامه آموزشي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتايج حاصل از تحليل داده ها نشان داد كه روش حساسيت زدايي منظم، باعث كاهش اضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه شد.