مقاله بررسي اثربخشي مديريت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي مديريت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار ­ خانواده
مقاله تعارض خانواده ­ کار
مقاله مديريت تعارض
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيها مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان ايران
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، هرچند پژوهش هاي زيادي براي مطالعه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار و نيز زمينه ها، پي آمدها، و تاثير اين تعارض ها بر افراد جامعه و سازمان ها انجام شده است، شمار کمي از آن ها به بررسي تاثير مديريت تعارض کار ­ خانواده و اثر آن بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار پرداخته اند، بر اين اساس، اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مديريت تعارض کار ­ خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل دانشگاه اصفهان صورت گرفته است.
اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و همراه با گروه آزمايش و کنترل است. نمونه پژوهش را ۶۲ نفر از زنان شاغل در دانشگاه اصفهان تشکيل مي دهند، که به گونه يي تصادفي، انتخاب، و به گونه يي تصادفي، ميان گروه آزمايش و کنترل (هر يک ۳۱ نفر) تقسيم شدند. در آغاز پژوهش، تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در ميان دو گروه آزمايش و کنترل بررسي شد و داده ها با استفاده از پرسش نامه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار نت ماير موردسنجش قرار گرفت، پس از آن،در ميان گروه آزمايش و به مدت شش نشست، برنامه آموزش مديريت تعارض اجرا شد و دوباره ميزان تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار در ميان دو گروه آزمايش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتايج، بيان گر تفاوت معنادار دو گروه، در زمينه تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار بود و نشان داد که برنامه آموزشي مديريت تعارض، در کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار موثر بوده است.