مقاله بررسي اثربخشي گشتالت درماني بر عزت نفس، افسردگي، و احساس تنهايي زنان مطلقه افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي گشتالت درماني بر عزت نفس، افسردگي، و احساس تنهايي زنان مطلقه افسرده
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتالت درماني
مقاله طلاق
مقاله عزت نفس
مقاله افسردگي
مقاله احساس تنهايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، اثربخشي گشتالت درماني به شيوه گروهي بر زنان مطلقه زير پوشش اداره بهزيستي خرم شهر مورد بررسي قرار گرفت.
جامعه آماري پژوهش را زنان مطلقه اداره بهزيستي تشکيل مي دهند، که ۶۰ نفر از آن ها، به روش نمونه گيري دردسترس، و در دو گروه آزمايشي و گواه، به عنوان نمونه پژوهش، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت است از: «خرده مقياس افسردگي پرسش نامه MMPI» پرسش نامه عزت نفس آيزنک»، و «مقياس بازنگري شده احساس تنهايي». پژوهش از نوع پيش آزمون ­ پس آزمون با گروه گواه است، که پس از گزينش تصادفي گروه هاي آزمايشي و گواه و انجام پيش آزمون بر روي هردو گروه، مداخله آزمايشي (روش گشتالت درماني) در هشت نشست بر روي گروه آزمايشي اجرا شد و پس از پايان، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
به منظور بررسي انگاره هاي پژوهش، از روش آماري تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد و نتايج به دست آمده از تحليل داده ها نشان داد که گشتالت درماني به شيوه گروهي باعث کاهش افسردگي، احساس تنهايي، و نيز افزايش عزت نفس زنان مطلقه گروه آزمايشي، در مقايسه با گروه کنترل، شده است.