مقاله بررسي اثرتوکسيسيته عصاره الکلي زنجبيل تازه بر سلول هاي سرطاني کبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۵۲ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرتوکسيسيته عصاره الکلي زنجبيل تازه بر سلول هاي سرطاني کبد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبيل
مقاله سرطان كبد
مقاله سميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري جليل
جناب آقای / سرکار خانم: محقي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: بروك اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بطور كلي عصاره بسياري از ادويه ها اثرات بالاي مهار كنندگي (سايتوتوكسي سيتي) بر كشت سلولهاي توموري نشان داده اند. زنجبيل گياهي طبي بوده و مطالعات اخير نشان ميدهد که داراي خواص آنتي توموري، ضد قارچ،حشره کشي وanti – ulcer ميباشد. با اينحال تاثيرات آنتي توموري آن بر روي رده سلول سرطان کبد انجام نشده است. لذا در اين مطالعه اثر آنتي توموري عصاره الكلي آن مورد بررسي قرار گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه تجربي سلول هاي HepG2 و سلولهاي نرمال (L929) در محيط DMEM حاوي سرم جنين گاو و آنتي بيوتيک کشت گرديدند. سپس سلولها با رقت دو گانه از غلظت۵۰۰۰ تا ۱۲۵،۷۸ ميکروگرم/ ميلي ليتر به مدت ۲۴، ۴۸ و  72ساعت کشت داده شدند و زيست پذيري (Viability) سلولها به روش MTT تعيين گرديد.
نتايج: نتايج تست MTT بعد از۴۸  ساعت در غلظت ۲۵۰۰ ميکروگرم/ ميلي ليتر نشان داد كه %۵۰ سلولها نسبت به گروه کنترل (L929) زنده بودند (p<0.001)، ولي سلولهاي L929 از نظر مورفولوژي سالم و زنده بودند. لذا IC50 در حدود غلظت ۲۵۰۰ در نظر گرفته ميشود نتايج مرفولوژي نشان مي دهد كه سلولهاي L929 تحت اثر عصاره هيچگونه تغييرات مرفولوژيكي مشخصي نسبت به سلولهاي كنترل (بدون عصاره) ندارد.مقايسه نتايج مرفولوژيكي در سلولهاي سرطاني (He pG2) در روزهاي مختلف نتايج مهمي را نشان مي دهد. سلولهاي تحت اثر عصاره در روزهاي مختلف تفاوتهاي بسيار بارز و وابسته به دوزي نشان دادند. بطوريكه بتدريج و با افزايش زمان و در دوزهاي بالاتر تغيير شكل سلولي بسيار واضح تر بود. مهار رشد سلولها، تحليل رفتگي و افزايش اندازه واكوئل، كاهش سيتوپلاسم و پيگمانته شدن هسته قابل مشاهده بود.
نتيجه نهايي: با توجه به اينکه عصاره الكلي زنجبيل خواص سيتوتوکسيسيته در سلولهاي سرطاني داشته ولي با اينحال اثرات سمي در سلولهاي نرمال ندارد، از آن مي توان به عنوان يک ماده در درمان سرطان استفاده کرد.