مقاله بررسي اثرسايلنيزاسيون بر استحکام باند برشي پستهاي FRC با عاج دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرسايلنيزاسيون بر استحکام باند برشي پستهاي FRC با عاج دندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايلنيزاسيون
مقاله سمان رزيني
مقاله استحکام باند برشي
مقاله پست FRC
مقاله تست Push-out

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرمستوفي شهباز
جناب آقای / سرکار خانم: راقانيانس تني

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف Debonding :يکي از علل شايع failure پستهاي کامپوزيتي تقويت شده با فايبر (FRC) است و به همين علت استحکام باند بين عاج ريشه و پست FRC موضوع بسياري از تحقيقات بوده است. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين اثر سايلن بر استحکام باند برشي پستهاي FRC با عاج دندان در بخش ترميمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد در سال ۸۸-۱۳۸۷ مي باشد.
مواد و روش ها: تحقيق با طراحي تجربي روي تعداد ريشه ۴۰ عدد دندان سانترال پس از آماده سازي اندودونتيک با استفاده از سمان رزيني دوال کيور Panavia F2.0 سمان انجام گرفت: گروه ۱ Glassix + Silane primer گروه ۲ Glassix :گروه ۳ Matchpost + Silane primer :گروه ۴ Matchpost :سپس ريشه ها برش خورده و سه قطعه  2 ميليمتري از يک سوم هاي کرونالي مياني و اپيکالي به دست آمدند. تست  Push-outبا استفاده از دستگاهZwick Roell Z020  با سرعت ۰٫۵mm.Min Cross Head انجام شده و در نهايت Mode of Failure نمونه ها با استريو ميکروسکوپ مشخص شد و آزمون ANOVA مورد قضاونت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق روي ۴۰ نمونه و در سه مقطع هر دندان انجام گرفت. ميزان استحکام باند برشي در گروه هاي مختلف به لحاظ آماري معني دار نبود(p<0.4) ، ميزان استحکام بايد در مقطع اپيکال بيشتر از مقاطع ميدل و کرونال بود .(p<0.05)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که در سه مقطع، به کار بردن سايلن صرف نظر از نوع پست تاثيري روي استحکام باند ندارد و ميزان استحکام اپيمال بيشتر از دو مقطع ديگر است و تمام شکست ها از نوع Admixed و يا ادهزيو خواهد بود.