مقاله بررسي اثرهاي پخش سيلاب در تغييرات پوشش گياهي (مطالعه موردي: حوزه ميهم قروه استان کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرهاي پخش سيلاب در تغييرات پوشش گياهي (مطالعه موردي: حوزه ميهم قروه استان کردستان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پخش سيلاب
مقاله پوشش تاجي
مقاله توليد سرپا
مقاله تراکم
مقاله ميهم قروه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني جمال
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بندك عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح هاي پخش سيلاب با اهداف مختلفي اجرا مي شوند که يکي از آنها افزايش پوشش گياهيست. پخش سيلاب باعث افزايش رطوبت خاک و در نتيجه افزايش علوفه توليدي مي‌شود. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرهاي پخش سيلاب در تغييرات کمي پوشش گياهي مي باشد. اين بررسي در آبخوان ميهم قروه انجام شد. با توجه به اينكه در هر بار بارندگي منجر به ايجاد سيلاب، ۶ عرصه آبگيري شده و در ۲ عرصه مجاور آبگيري صورت نمي‌گيرد، بنابراين ۶ عرصه به عنوان منطقه پخش سيلاب و ۲ عرصه به عنوان منطقه شاهد در نظر گرفته شد. نمونه‌برداريها در داخل ۸ قطعه يادشده انجام شد. بدين منظور ۵ ترانسکت ۱۰۰ متري در هر قطعه و بر روي هر ترانسكت ۱۰ پلات ۱ مترمربعي با توجه به پراکنش پوشش گياهي مستقر گرديد. درصد تاج پوشش گياهي و تراکم در داخل پلاتها ثبت شد. همچنين با استفاده از روش قطع و توزين رشد سال جاري گياهان به عنوان توليد گياهي اندازه گيري شد. پس از جمع‌آوري داده‌ها، تجزيه آماري با استفاده از آزمون t جفت نشده انجام شد. نتايج نشان‌دهنده وجود تفاوت معني‌دار بين پوشش دو عرصه در سطح ۱۰ درصد و توليد در سطح ۵ درصد مي‌باشد. ولي بين تراکم عرصه پخش و عرصه عدم پخش تفاوت معني‌داري به لحاظ آماري وجود ندارد. نتايج بدست آمده نشانگر افزايش درصد پوشش تاجي از ۴۹٫۹۱ به ۶۲٫۱۸ درصد در مجموع قطعات پخش سيلاب در سال مورد مطالعه است. به‌طوري‌كه ميزان توليد نيز از ۴۶۷٫۱۷ کيلوگرم در هکتار در عرصه عدم پخش به ۶۳۲٫۱۷ کيلوگرم در هکتار در عرصه پخش سيلاب افزايش يافت. تراکم نيز از ۱٫۱۸٫ پايه در متر مربع در عرصه عدم پخش سيلاب به ۱٫۵۹ پايه در متر مربع در عرصه پخش سيلاب افزايش يافته است. بعضي از گونه هاي گياهي که از نظر خوشخوراکي کلاس سه مي باشند در عرصه عدم پخش سيلاب نسبت به عرصه پخش افزايش يافته اند.