مقاله بررسي اثر آبياري و كود نيتروژن بر رشد چغندرقند و تغييرات جمعيت زنجرك چغندرقند (Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae و تريپس پياز (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آبياري و كود نيتروژن بر رشد چغندرقند و تغييرات جمعيت زنجرك چغندرقند (Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae و تريپس پياز (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري
مقاله کود نيتروژن
مقاله جمعيت آفات
مقاله چغندرقند
مقاله Empoasca decipiens،Thrips tabaci

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: نظري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر عوامل محيطي بر گياه چغندرقند و تاثير آن بر تغييرات جمعيت زنجرك چغندرقند Empoasca decipiens و تريپس Thrips tabaci اثر سه سطح آبياري (آبياري پس از ۷۰، ۱۰۵ و ۱۴۰ ميلي متر تبخير از تشت تبخير کلاس A) و سه سطح کود نيتروژن (۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد که تغيير درصد رطوبت و پروتئين و وزن خشك اندام هوايي چغندرقند به تبع تيمارهاي آبياري و كود نيتروژن، جمعيت آفات را تحت تأثير قرار داد. آبياري پس از ۷۰ ميلي متر در مقايسه با آبياري پس از ۱۴۰ ميلي متر، درصد رطوبت اندام هوايي را ۶/۷۸ درصد افزايش داد در حالي که باعث کاهش ۱/۳۱ درصد ميزان پروتئين شد. افزايش کاربرد کود نيتروژن از ۱۰۰ به ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار، باعث افزايش درصد پروتئين اندام هوايي به ميزان ۲۵/۱۲ درصد شد. بيشترين و کمترين ميانگين جمعيت آفات به ترتيب در تيمارهاي آبياري پس از ۱۰۵ و ۱۴۰ ميلي متر مشاهده شد. آبياري پس از ۱۰۵ ميلي متر در مقايسه با آبياري پس از ۱۴۰ ميلي متر، باعث افزايش جمعيت زنجرک و تريپس به ترتيب به ميزان ۳۷/۳ و ۵۱/۳ برابر شد. افزايش ميزان کاربرد کود نيتروژن از ۱۰۰ به ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار، به ترتيب جمعيت زنجرک و تريپس را به ميزان ۵/۳۷ و ۶۶/۴۸ درصد افزايش داد.