مقاله بررسي اثر آب گيري اسمزي با فشار کاهش يافته بر ميزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در قارچ دکمه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۳۲ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آب گيري اسمزي با فشار کاهش يافته بر ميزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در قارچ دکمه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب گيري اسمزي
مقاله بهينه سازي
مقاله روش رويه پاسخ
مقاله فشار کاهش يافته
مقاله قارچ دکمه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي قهرودي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بصيري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بامني مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير، تحقيقات گسترده اي بر روي بهينه سازي فرآيند خشک کردن برش هاي قارچ خوراکي، با هدف دستيابي به ويژگي هاي کيفي و زمان ماند مناسب انجام پذيرفته است. در اين راستا، بکارگيري آب گيري اسمزي به عنوان پيش تيمار به دلايلي مانند كاهش صدمات حرارتي، بهبود طعم محصول، كاهش زمان و افزايش راندمان فرآيند و هم چنين كاهش مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق، آبگيري اسمزي تحت فشار کاهش يافته ناپيوسته در ترکيب با خشک کردن مايکروويو برش هاي قارچ خوراکي بررسي گرديد. اثرات متغيرهاي غلظت محلول اسمزي (۵-۱۵%)، دماي محلول (۵۰-۳۰ درجه سانتي گراد)، زمان تماس محصول با محلول اسمزي (۱۸۰-۶۰ دقيقه) و فشار (۷۰۰-۵۰۰ ميلي بار) بر روي ميزان خروج آب و نفوذ ماده جامد در فرايند آب گيري اسمزي تحت فشار کاهش يافته بر روي برش هاي قارچ دکمه اي با روش رويه پاسخ مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: معادله رگرسيون خطي به دست آمده اثرات متغيرهاي تحت بررسي را بر ميزان خروج آب و نفوذ ماده جامد تایيد نمود. متغير فشار بيشترين تاثير را بر ميزان اين پاسخ ها داشت بطوريکه با احتمال ۹۹%، اين پاسخ ها متاثر از اين متغير مي باشند. بهينه سازي اين آزمايش با هدف بيشينه کردن ميزان خروج آب و کمينه کردن نفوذ ماده جامد انجام گرفت.
نتيجه گيري: شرايط بهينه به دست آمده شامل دما (۴۶ درجه سانتي گراد)، غلظت محلول اسمزي (۷%)، زمان تماس محصول با محلول اسمزي (۸۵ دقيقه) و فشار (۶۳۸٫۶۹ ميلي بار) مي باشد.