مقاله بررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت غذايي
مقاله خانوارهاي روستايي
مقاله ايران
مقاله آزادسازي تجاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي بشرآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي محمدي حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبيين اثر آزادسازي تجاري بر متغيرهاي كلان اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از مباحث اصلي اقتصاددانان توسعه در سال هاي اخير به شمار مي رود. همچنين، در ميان تمامي حقوقي كه در قالب نيازهاي پايه اي خانوار به افراد يك اجتماع داده مي شود، «امنيت غذايي» از مهم ترين نيازهاي فردي است كه مسووليت تامين آن به عهده دولت هاست، و براي امنيت غذايي جهان، تجارت غذا امري حياتي است.
با توجه به اهميت اين موضوع، مطالعه حاضر با استفاده از شاخص شدت تجاري و شاخص كلي امنيت غذايي خانوار در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۶۲، به بررسي اثر آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي خانوارهاي روستايي با به كار گيري روش تصحيح خطاي برداري مي پردازد. نتايج نشان مي دهد كه اين اثر به ميزان اندك است كه در كوتاه مدت منفي، و در بلندمدت مثبت مي باشد.