مقاله بررسي اثر آللوپاتيكي اكاليپتوس (.Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زني و رشد علف هرز دايمي Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرايط گلداني و آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آللوپاتيكي اكاليپتوس (.Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زني و رشد علف هرز دايمي Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرايط گلداني و آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eucalyptus golubulus ،Cynodon dactylon
مقاله آللوپاتي
مقاله اسانس
مقاله عصاره
مقاله مالچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي محمدشاهين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر بازدارندگي اكاليپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه زني و رشد علف هرز پنجه مرغي ()Cynodon dactylon (L.) Pers. به صورت: الف) غلظتهاي متفاوت اسانس (۲۰ppm، ۵۰ppm، ۱۰۰ppm) با روش محلول پاشي، ب) مقادير مختلف برگ (۲، ۵ و ۱۰ درصد وزني) به صورت مالچ و مخلوط با خاك در چهار تكرار و ج) تاثير غلظتهاي مختلف اسانس (۲۰ppm، ۵۰ppm، ۱۰۰ppm) و عصاره (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد) بر فرايند جوانه زني ريزومهاي اين علف هرز با سه تكرار در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي و در سه آزمايش مجزا مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه تاثير غلظتهاي مختلف اسانس به صورت محلول پاشي باعث كاهش رشد و ارتفاع بوته ها شد. كمترين ميزان رشد رويشي در تيمار محلول پاشي با اسانس (۱۰۰ppm) بود كه پس از گذشت چهار ماه بتدريج نشانه هاي زردي و خشكيدگي در آنها ظاهر شد. مالچ اكاليپتوس نيز تاثير بازدارندگي قابل توجهي بر جوانه زني ريزومها داشت، به گونه اي كه در ۵۰ درصد تيمار مالچ اكاليپتوس جوانه زني ريزومها به طور كامل متوقف شد. بيشترين تعداد ساقه روييده شده از هر ريزوم در تيمار شاهد مشاهده شد. در آزمايش سوم فرايند جوانه زني ريزومها تحت تاثير اسانس و عصاره اكاليپتوس قرار گرفت. جوانه زني و ظهور گياهچه ها با افزايش غلظت اسانس كاهش مي يافت. غلظت ۲۵ درصدي عصاره، جوانه زني را ۶۶ درصد كاهش داد ولي غلظتهاي ۵۰ درصد و ۷۵ درصد آن باعث توقف كامل جوانه زني شد. از نتايج بدست آمده استنباط مي شود كه عصاره و بعد اسانس اكاليپتوس داراي پتانسيل بالقوه در كنترل و مديريت علف هرز پنجه مرغي بوده و مي توان در راستاي تحقق كشاورزي ارگانيك و تهيه علف كشهاي با منشا طبيعي از آن استفاده كرد.